Psst, heb je het al gehoord?


Psst, heb je het al gehoord?

Dit jaar gaan we knal­len met de vijf­de edi­tie van Mixed Emotions Live, hét fes­ti­val voor mar­com-pro­fes­si­o­nals. Zet 8 novem­ber maar met dik­ke stift in je agen­da. Dat is de dag dat we alles uit de kast trek­ken voor een fan­tas­ti­sche edi­tie. Want een jubi­le­um is wat ons betreft het per­fec­te moment om de gren­zen nog ver­der op te zoe­ken. Wij heb­ben er nu al zin in. Jij ook?

De mis­sie van Voitures is: a clas­sic futu­re. De stra­ten weer vul­len met ico­ni­sche auto­klas­sie­kers met de tech­niek van nu, vol­le­dig elek­trisch. Daar gaan ze voor! En met Martijn en Jurgen aan het roer twij­felt nie­mand aan de groot­se elek­tri­sche toe­komst van Voitures.

Dit wordt inspi­re­rend! Martijn heeft 20 jaar erva­ring in con­su­mer mar­ke­ting en komt tij­dens Mixed Emotions Live het ver­haal ver­tel­len waar we zo benieuwd naar zijn. Twee man­nen die van een prach­tig idee een suc­ces­vol bedrijf heb­ben weten te maken. Pak die kans en luis­ter hoe Martijn ver­telt over het rea­li­se­ren van dro­men. Met flink wat con­cen­tra­tie, focus en hier en daar wat oppor­tu­nis­tisch han­de­len, zijn bij­zon­de­re resul­ta­ten name­lijk bin­nen handbereik.

Uitgelichte berichten